Księgowość i podatki

Księgi rachunkowe

Prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek
wieloodziałowych (posiadających także samobilansujące oddziały za granicą) sporządzających łączne sprawozdania finansowe, wieloletnie doświadczenie w obsłudze firm produkcyjnych.

 • Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych, w tym: WDT, Export, WNT, import usług
 • Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i ich amortyzację
 • Przygotowanie miesięcznych rozliczeń podatku dochodowego i podatku od towarów i usług

 • Okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS
 • Sporządzanie rachunku zysków i strat oraz bilansu
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego

Prowadzenie Podatkowej Księgi
Przychodów i Rozchodów (KPiR)

 • Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • Prowadzenie ewidencji majątku trwałego i wyposażenia
 • Przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), deklaracji ubezpieczeniowych oraz deklaracji podatku od towarów i usług (VAT)
 • Wsparcie przy zakładaniu działalności gospodarczej