Konsolidacja sprawozdań finansowych

Łączne sprawozdania finansowe


Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych:

  • Metodą pełną
  • Metodą praw własności

Sporządzanie łącznych sprawozdań finansowych obejmujących sprawozdanie finansowe jednostki macierzystej oraz sprawozdania finansowe Oddziałów samobilansujących